top of page

Tüzük

GENÇ ORGANİZE SANAYİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI

MADDE 3. AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI

MADDE 4. YASAKLAR

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 5. ÜYELİK ŞEKİLLERİ

MADDE 6. ÜYELİĞE GİRİŞ

MADDE 7. ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 9. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 10. ÜYELİK HAKLARI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 11. DERNEK ORGANLARI

MADDE 12. GENEL KURUL

MADDE 13. GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 14. YÖNETİM KURULU

MADDE 15. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 16. İMZA YETKİSİ

MADDE 17. DENETİM KURULU

MADDE 18. DENETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 19. DİSİPLİN KURULU

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 20. ÇALIŞMA DÖNEMİ ve BÜTÇE

MADDE 21. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 22. DERNEĞİN GELİR ve GİDER BELGELERİ

MADDE 23. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 24. TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 25. DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 26. KURUCULARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 27. DÜZENLİ TOPLANTILAR

MADDE 28. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 29. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 30. DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 31. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

 

GENÇ ORGANİZE SANAYİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin Adı : Genç Organize Sanayi Derneği’dir. Kısaltması “GOSD’dir. Logosu ve kurumsal kimliği ektedir.

2.1.     Derneğin merkezi Antalya'dadır. Coğrafi sınırları tüm Türkiye'yi kapsar. Dernek, yurt içinde şube açabilir.

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI :

Organize Sanayi Bölgesi’nde şirketlerin büyümesini ve devamını sağlamak amacıyla kuşaktan kuşağa değer ve tecrübelerin aktarılarak donanımlı kuşaklar yetiştirilmesini sağlamak, nitelikli istihdam gücü ile Organize Sanayi Bölgesi’nin kalkınmasını sürdürülebilir kılmak.

Ulusal ve Uluslararası ilişkilere önem vererek, kurumsal, bölgesel, sektörel ve deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışmak.

Organize Sanayi Bölgesi’nin sosyal, kültürel, sanatsal gelişmişlik seviyesine katkıda bulunmaktır.

Araştırma-geliştirme, teknoloji, bilim ve inovasyon faaliyetlerini araştırmak, projeler geliştirmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

OSB faaliyetlerine katılarak derneğin ve Osb’nin ortak amaçları doğrultusunda hareket etmek.

MADDE 3. AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE ÇALISMA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI :

3.1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Organize Sanayi Bölgesi’ne ve çevresine yararlı hizmet projelerini oluşturmak ve uygulamak. 

3.2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları, fuarlar ve benzerlerini düzenlemek, istihdam çalışmaları yapmak.

3.3.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

3.4.    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini satın almak ya da bağış yoluyla temin etmek,

3.5.    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,

3.6.     Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

3.7.    Üyelerinin yararlanmaları ve bos zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları işletmek,

3.8.    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

3.9.    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

3.10.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

3.11.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, ilişkilerin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapmak veya yaptırmak, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açmak,

3.12.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu urum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

3.13.  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

3.14.  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

3.15.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

3.16.  Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerinin ve iş dünyasının araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret göstermesini sağlayarak destek vermek,

3.17.  Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba göstererek bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapmak,

3.18.  Uluslararası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışmak,

3.19.  Amacını gerçekleştirme yönünde görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel mercilere ve kamuoyuna iletmek, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak.

3.20.   Organize Sanayi Bölgesi’nin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yetkin kişiler ve uzmanlar tarafından danışmanlık hizmeti alınabilir.

3.21.   Dernek, sosyal alanda yurt içinde faaliyet gösterir.

MADDE 4.YASAKLAR :

4.1.   Dernek siyaset ile uğraşamaz.

4.2.  Dernek Siyasi Partiler ile  işçi ve/veya işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım , bağış kabul etmez ve bu kuruluşlara yardımda bulunmaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 5. ÜYELİK ŞEKİLLERİ :

5.1.  ASİL ÜYE

Organize Sanayi Bölges içerisinde yatırımcı ve/veya aktif üretim faaliyeti gösteren işletmeler içerisindeki işveren ailesine mensup 18-40 yaş arasındaki kişiler asil üye olabilir.

5.2.  ONURSAL ÜYE

5.2.1.   40 yaşını bitirmiş olan ve gönüllü olan “asil üye”, en az 2 asil üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu onayı ile Onur Üyesi olabilir.

5.2.2.  Onursal üyelik için en az 2 (iki) yıl asil üyelik şartı vardır.

5.2.3.    40 yaşını doldurmuş olan Kurucu üyeler direk onursal üye olabilir.

5.2.4.    Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

5.2.5.    Aidat borcu olmamak şartı ile yeni aidatları ödemezler.

5.2.6.  Onursal üyelik üst yaş sınırı 45’tir.

5.2.7.  Onursal üyenin asil üyeleri kapsayacak şekilde “mentörlük” görevi vardır. Bu görev tanımı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.2.8.  Onursal üye toplantılara Yönetim Kurulu tarafından davet edilir.

MADDE 6.  ÜYELİĞE GİRİŞ :

6.1.     Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren işletmeler içerisindeki işveren ailesine mensup 18-40 yaş arasındaki kişiler üye olabilir. Üyeliğe giriş, iki üyenin önerisi ile yazılı müracaatla olur. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaatı inceler ve karar verir. Sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul ve reddi için gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Giriş aidatının ödenmesinden sonra asil üyelik ilan edilir.

6.2.     Yeni üyenin GOSD Oryantasyon Eğitiminden geçmesi zorunludur. Oryantasyon planı ve takvimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE 7.  ÜYELİKTEN ÇIKMA

7.1.     Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

7.2.     Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

7.3.     Üyenin vefatı durumunda üyelik düşer. Vefat eden üyeden kalan aidat alınmaz.

 

MADDE 9. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde asil veya onursal üyeliğin sona ermesi kararı Dernek Yönetim Kurulunca alınır, disiplin kuruluna müracaat edilerek Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilip son karara bağlanarak Genel Kurul’da karar verilir.

9.1.Derneklere üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

9.2.   Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak, şeref ve haysiyeti kırıcı  bir fiil işlemek, dernek üyelerinin huzurunu bozmak.

9.3.     Üye aidatını Yönetim Kurulunun bir ay ara ile iki defa yazılı bildirimine rağmen ödememek,

9.4.     Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

9.5.    Derneği Yönetim Kurulu bilgisi dışında şahsi kararlarda kullanma temsil etme ve benzeri davranışlarda bulunmak,

9.6.     Özür bildirmeden 4 toplantıya üst üste katılmamak,

9.7.     Derneğin adını ve amblemini tüzükte belirtilen amaçlar dışında kullanmak,

 

MADDE 10. ÜYELİK HAKLARI :

10.1.    Üyeler eşit haklara sahiptir.

10.2.    Üyeler, derneğin olağan ve olağanüstü genel kurullarına ve müzakerelere katılır.

10.3.    Yönetim Kuruluna veya genel kurula her türlü idari, sosyal ve iktisadi tekliflerde bulunur

10.4.    Derneğin organlarına seçilir.

10.5.    Derneğin düzenlediği her türlü konferans, toplantı, seyahat ve faaliyetlerden istifade eder.

10.6.    Onur Üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur.

10.8.    Üye oyunu bizzat kullanmak durumundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 11. DERNEK ORGANLARI :

  • Genel Kurul

  • Yönetim Kurulu

  • Denetim Kurulu

  • Disiplin Kurulu’dur.

 

MADDE 12. GENEL KURUL :

12.1.    Genel Kurul, derneğin oy verme hakkını taşıyan, asli üyelerin tamamından oluşan en   yüksek organıdır.

12.2.    Genel Kurul her yılın Nisan Ayında içerisinde toplanır.

12.3.    Seçimli Genel Kurul ise 2 yılda bir kere yapılır. Yönetimin görev süresi 2 yıldır.

12.4.   Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek                      üyelerinin 1/5 ’ nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

12.5.                       Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

12.6.   Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

12.7.   Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

12.8.   Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

12.7.  Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile genel kurul toplanır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca tanzim edilmiş listedeki adlarının karşısını imzalayıp toplantıya girerler.

12.8.   Çoğunluk sağlanınca toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra kongre divani teşkil edilir.

12.9.   Kongre divanı bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten oluşur. 
12.10. Divan üyeleri açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi bu kurula ait olup, toplantı sonunda toplantı ile ilgili tüm evrak ve belgeler seçimle gelen yönetim kurulu üyelerine kurul tarafından teslim edilir.
12.11. Derneğin her üyesinin bir oy hakki vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

12.12.             Genel kurulda kongreye katılma hakkı bulunan asil üyeler dışında her ne ad olursa olsun diğer üyelerin oy hakkı yoktur.

12.13. Genel kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.

 

MADDE 13. GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

13.1.  Dernek organlarını seçmek. 

13.2.  Dernek tüzüğünü değiştirmek. 

13.3.  Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşmek, yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek.

13.4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşmek aynen veya değiştirilerek kabul etmek.

13.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malları satın almak, satmak, ipotek ettirmek, veya ipoteği çözdürmek, malların devredilmesi ve bağışlanması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

13.6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak. 

13.7.  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

13.8. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik, federasyon v.b kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

13.9.     Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

13.10. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13.11.   Derneği fesih etmek.

13.12.   Yönetim kurulunun diğer önerilerini incelenip karara bağlamak.

13.13.   İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

13.14.  Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

13.15.    Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz halinde son kararı verir.

13.16.   Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

MADDE 14. YÖNETİM KURULU :

14.1.    Yönetim Kurulu iki yıllık süre için seçilir.

14.2.   7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalan yere, yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

14.3.    Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri seçerek görev dağıtımı yapar. Ayrıca yönetim kurulu derneğin işleyişi için organizasyon yapılanması oluşturur. (Toplantı yönetimi, üye ilişkileri vb. gibi)

14.4.    Yönetim Kurulu üyesi sayısındaki boşalmalar yedek üyelerle tamamlanır. Buna rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı, yarının altına düşerse, genel kurul kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul yapılarak dernek organları seçimi yapılır.

14.4. Yönetim kurulu üyesi olan kişi 40 yaşını doldurması durumunda görev süresi bitimine kadar üyeliği ve görevi devam eder.

14.5.       Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır.

 

MADDE 15. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ :

15.1.    Derneği temsil eder, bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir.
Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır. Gündemlerini, çalışma raporlarını ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar
15.2.   Derneğe üye alınmasına veya çıkarılmasına karar verir.

15.3.   Derneğin gelir-gider hesaplarına ait işlemleri yapar veya yaptırır.

15.4.   Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar, bunun için teşkil edilmiş görevlilerin ve diğer organların yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bunlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

15.5.  Belirli gün ve saatte olmak üzere ayda en az bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Alınan kararlar, karar defterine işlenir ve toplantıda mevcut olanlar tarafından imzalanır. Mücbir bir sebep olmaksızın, ardı ardına üç yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye, yazı ile ikaz edilir. Gelmemekte ısrar ederse istifa etmiş sayılır.

15.6.  Faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait beyannameyi mülki amirliğe zamanında verir.

15.7.   Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarma yapar.

15.8.   Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına müteakip en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare amirliğine bildirir.

15.9.  Yönetim Kurulunun üye tam sayısının katılımı ile toplanması halinde kararlar oy çokluğu ile oy çokluğu ile toplanması halinde de oy birliği ile alınır. 

15.10.  Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konularının gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

15.10.1. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

15.10.2. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına veya çalışma komite ile proje grupları oluşturulmasına olanak ve izin vermek, bunlar için fon oluşturmak.

15.10.3. Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak.

15.10.4.   Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak.

15.10.5.  Genel kurulun her biri için özel olarak verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

15.10.6.  Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

15.10.7.   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, iç ve dış kaynaklı fonlardan yararlanmak üzere projeler üretmek, proje ortaklıkları kurmak veya mevcut projelere katılmak.

15.10.8.  Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyenin üyelikten çıkarması kararlarına itirazları Genel Kurula sunmak.

15.10.9.    Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak.

15.10.10.  Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

15.10.11.  Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

15.10.12.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

15.10.13. Dernek adına basına, kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak.

15.11.  Yönetim kurulu, tüzükte aksi söylenmeyen her konuda dernekler kanunu ve yönetmeliğine aykırı olmamak şartı ile karar vermeye yetkilidir.

15.12.     Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelere ve denetim kurulu üyelerine açıktır  fakat oy kullanamazlar.

15.13.Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini ve Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

MADDE 16. İMZA YETKİSİ:

16.1.   Yönetim Kurulundan veya dernekten çıkacak her türlü evrak, başkan yokluğunda başkan vekili tarafından imzalanır.

16.2.       Bankadan çekilecek paralar için iki imza gereklidir. Yetkili imzalar Yönetim Kurulunca bankaya bildirilir.

16.3.   Derneğin tüm evraklarında Yönetim Kurulu Asil Üyelerinden iki imza gereklidir.

 

MADDE 17. DENETİM KURULU:

17.1.   Denetim kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi iki yıldır.

17.2.    Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler en geç 6 gün içinde göreve çağrılır.

17.3.  Dernek’te genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

MADDE 18. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

18.1.   Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, diledikleri zaman ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.

18.2.     Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula sunar.

18.3.  Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırması için Yönetim Kuruluna başvurur, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurur.

18.4. Denetim kurulu üyesi olan kişi 40 yaşını doldurması durumunda görev süresi bitimine kadar üyeliği ve görevi devam eder.

 

MADDE 19. DİSİPLİN KURULU:

19.1. Disiplin Kurulu, Genel Kurulun asli üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Disiplin Kurulu icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar.

19.2. Disiplin Kurulu, üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Dernek amacına aykırı harekette bulunan ya da Dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez ve şube Genel Kurul üyeleri hakkında, fiillerinin mahiyet ve ehemmiyet derecelerine göre uyarma ve çıkarma cezası verir. Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata konu üye taahhütlü mektupla davet olunur, gelenlerin savunmaları alındıktan sonra, gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli karar verilir.

19.3. Denetim kurulu üyesi olan kişi 40 yaşını doldurması durumunda görev süresi bitimine kadar üyeliği ve görevi devam eder.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

MADDE 20.  ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

20.1    Dernek bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Genel Kurul'a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul'un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar.

20.2.   Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.   

 

MADDE 21. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

21.1. ÜYE AİDATLARI: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bunların miktarlarını belirlemeye ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu konuda aldığı kararı üyelere duyurur.

21.2.   ŞUBE ÖDENTİSİ: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen yeni üye giriş aidatı ile yıllık aidatların her üye için %10 karşılığı tutarı yılda bir kez genel merkeze banka yolu ile gönderilir,

21.3.   BAĞIŞLAR: Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve  yardımlar. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

21.4.   Dernek hiçbir siyasi kuruluştan işçi ve işveren sendikalarından bağış almaz.

21.5.   İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ:

21.5.1. Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve  konferans ve benzeri  faaliyetler ile dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler.

21.5.2. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletme ve ortaklıkların giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

21.5.3 Satılacak ya da dağıtılacak dergi, bülten, v. b. her türlü yayına alınacak reklamların gelirleri.

21.5.4. Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler.

21.5.5. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

21.5.6. Faiz v.b diğer gelirler.

 

MADDE 22.  DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

22.1.   Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

22.2.  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

22.3.   Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

22.4.   Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

22.5.   Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler dernek başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

22.6.   Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

22.7.   Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

22.8.   Üye aidatları gelirler giderler Tüm mali işlemlerin banka üstünden yapılması esastır. Ancak nakti ihtiyaç için günlük maksimum 1000 TL Kasada bulunabilir.

22.9.   Giriş bedelleri üyelik başlangıcında ödenecektir . Giriş aidatını ödemeyen üye adayının üyeliği kesinleşmez.

22.10. Aidatlar 3 ayda bir ödenmek üzere aylık olarak belirlenmiştir. Dönem başlangıcında ödenecektir.

22.11. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

22.12.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

22.13.Beyanname Verilmesi :Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

22.14.Bildirim Yükümlülüğü :Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

22.14.Derneğin İç Denetimi

22.14.1.         Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

22.14.2.         Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 23. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 24. TUTULACAK DEFTERLER :

24.1.Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

24.2.Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

24.3.Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

24.4.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

24.5.Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

24.6.Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

24.7.Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

24.8. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

MADDE 25. DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU :

25.1.Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

25.2. Şubelerin Görev ve Yetkileri

25.2.1.Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

25.3.Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

25.3.1.Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

25.3.2.Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

25.3.3.Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

25.4. Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

25.4.1.Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

25.4.2.Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

25.4.3.Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

25.4.4.Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

25.4.5.Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

25.4.6.Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

MADDE 26. KURUCULARLA İLGİLİ HÜKÜMLER :

KURUCULAR :

YİĞİT BUDAK

CANAN GÜRKAN

SİMAY ŞAHİNYILMAZ

MURAT BOZKURT

ELÇİN EKİCİ ÖZTÜRK

YASEMİN ÇEVİK

ALİ BAŞAR AYAN

NAZLI CAN SARI

ANIL TALAT AKBAĞ

AYDIN BÜLBÜL

AYŞE NUR BACANAK

BORAY ESER

BURCU MEŞHUR

BÜŞRA İNAL

DENİZ BUDAK

DUYGU YILDIZLI

EBRU YAYLA

EBUBEKİR TULPAR

EMRE KOÇAK

EMRE SARI

ERAY YAYLA

ESAT HAN BURHAN

GÖRKEM SÜMBÜLOĞLU

MEHMET ÇAĞLAYAN

MELEK LADİN BAHAR

MELİH ESER

MELİH SÖYLEMEZ

GÖKHAN SALTOĞLU

MURAT YAVUZ MEŞHUR

RAMAZAN DİKMEN

SEMİH GÜLAÇTI

SÜHEYLA KÖKÇEN KODAK

TANAY ŞAHİNYILMAZ

TUĞÇE YAMAN

 

MADDE 27. DÜZENLİ TOPLANTILAR :

27.1.   Yönetim Kurulu en az Ayda 1 üyelerin buluşması için toplantısı düzenlenecek olup toplantı matrisini faaliyet yılı başında yayımlayacak. Ayrıca her toplantıyı 10 gün öncesinde üyelere bildirilecek.

27.2.   Her etkinlik ve toplantı organizasyonlarında asil üyelerden en az 1 kişi kura usulü seçilerek toplantı yöneticisi – toplantı moderatörlüğü pozisyonunda görev alacaktır. Yönetim Kurulu içerisinde toplantılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olacak olup toplantı açılış konuşmasını yapacak ve o toplantının belirlenen yöneticisine konuşmayı devredecek.

 

MADDE 28. Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

28.1.   Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

28.2.   Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

28.3.   Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 29. Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

29.1.   Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

29.2.   Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

29.3.   Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

29.4.   Tasfiye İşlemleri ;

29.4.1.            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Genç Organize Sanayi Derneği” ibaresi kullanılır.

29.4.2.            Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

29.4.3.            Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

29.4.4.            Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

29.4.5.            Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 30. DİĞER HÜKÜMLER :

30.1.   Dernek üyelerini ve toplumu ilgilendiren konularda, ilgili kanunlara uymak koşuluyla dergi, afiş, broşür, reklam v.b. yoluyla üyelerini ve toplumu aydınlatıcı yayınlar yapar.  

30.2.   Yönetim Kurulu resmi makam ziyaretlerinde en az iki asil üye bu ziyaretlere yönetim kurulu tarafından davet edilecektir.

 

MADDE 31. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU :

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

         Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin İsim ve Görevleri ;

GEÇİCİ YK ASİL ÜYELER LİSTESİ ​

Başkan: Canan Gürkan

Başkan Yardımcısı: Simay Şahinyılmaz

Genel Sekreter:Murat Bozkurt

Sayman:Elçin Ekici Öztürk

YK Üyesi: Yasemin Çevik

YK Üyesi: Ali Başar Ayan

YK Üyesi: Nazlı Sarı  

GEÇİCİ YK YEDEK ÜYELER LİSTESİ

1.Aydın Bülbül

2.Duygu Yıldızlı Başer

3.Ayşenur Bacanak

4.Emre Sarı

5.Melih Eser

6.Deniz Budak

 

bottom of page